Om Nauman Advokater

Nauman Advokater ApS
Bredgade 28, 1., 1260 København K.
Tlf. 42 40 81 81, (ml. 9-12) og E-mail advokat@nauman.dk
CVR.nr. 33947739

Bankforbindelse: Nordea.
Konto: Reg. nr. 2217
Klient Konto nr. 6275 998 409


NAUMAN ADVOKATER giver dig:

§ et overblik over mulighederne i din sag under sagens forløb.
§ tryghed om sagens udførelse.
§ et overblik over konsekvenserne af din sag på den lange bane.


I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at advokat Michael Nauman er:

1. beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark
2. medlem af Advokatsamfundet
3. dækket af ansvarsforsikring og har stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller: Codan, Gl. Kongevej 60, 1790 København V.


Ønsker du at klage over advokatbistanden fra Nauman Advokater:

Efter forbrugerklageloven § 4, stk. 1, skal det oplyses:

En forbruger der har en tvist med Nauman Advokater har mulighed for
at klage til Advokatnævnet, der behandler klager over advokater om salær og adfærd.
Man kan rette henvendelse til Advokatnævnet, Kronprinssegade 28, 1260 København K.
Man kan læse mere om Advokatnævnet på hjemmesiden: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

Alle advokater hos Nauman Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Nauman Advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Nauman Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos Nauman Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Nauman Advokater, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk